Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niżej wymienionych strony internetowych: https://pspgliwice.mojbip.pl/ oraz http://www.kmpsp.gliwice.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: --.--.---- r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.08.2019.r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodnaczęściowo zgodna / niezgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak metryk do linków wewnętrznych
  • brak metryk i opisów do linków zewnętrznych
  • brak metryk dokumentów do pobrania
  • brak opisów do plików i podstron w serwisie
  • brak jednolitej i prawidłowej czcionki w artykułach
  • brak informacji o dostępie do tłumacza migowego


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia:19.05.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest str. Ewelina Janek, mok@kmpsp.gliwice.pl lub telefonicznie do Sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach, telefon: 32 231-18-85 wew. 220.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Do budynków Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach możliwy jest dojazd ulicą Wrocławską. Teren komendy stanowi kompleks budynków przy, którym zlokalizowany jest parking wewnętrzny dostępny dla pracowników oraz zewnętrzny dostepny dla interesantów. 
Wejście do budynku  Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach znajduje się od ulicy Wrocławskiej. 

Toalety

Brak udogodnień.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.